Zgłoszenie szkody

W przypadku zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów na leży:

1. Pobrać druk zgłoszenia szkody dostępny w sekretariacie szkoły lub klikając na link. Pobierz druk.

 

 

 

 

2.  Do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

a) Potwierdzenie zajścia zdarzenia (oświadczenie świadków, notatka nauczyciela, policji itd.)

b) Kserokopia legitymacji szkolnej.

c) Zaświadczenie medyczne, dotyczące udzielenia pierwszej pomocy medycznej po wypadku.

d) Pełną dokumentacje medyczną (historia choroby, kartę leczenia, wyniki badań pomocniczych, skierowania na rehabilitacje itd.)

e) Zaświadczenie lekarskie o zakończonym leczeniu.

Wypełniony wniosek wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć w sekretariacie szkolnym.